Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia:

Administrator danych Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont, ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 798181, posługująca się nr NIP: 646-297-87-37
Beneficjent Osoba fizyczna, która otrzymuje wsparcie finansowe od Fundacji Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont
Słuchacz Osoba fizyczna, która uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Fundacje Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont
Interesant osoba fizyczna, która korzysta z pomocy udzielonej przez Administratora danych
Użytkownik Każda osoba odwiedzająca stronę internetową http://fundacjazahoryzont.pl/, w szczególności wysyłająca zapytanie do Administratora na formularzu kontaktowym lub zakładająca konto na stronie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zwana dalej ś.u.d.e.;
 3. Ustawa z dnia 29.08. 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), zwana dalej Ordynacją:
 4. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), zwana dalej VAT.

Sposób przetwarzania danych

Beneficjent chcący uzyskać dotację od Fundacji na udział w studiach podyplomowych składa odpowiedni wniosek, który zawiera takie informacje jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego czy wysokość swoich dochodów w oparciu o deklaracje PIT, którą Beneficjent przedstawia Administratorowi do wglądu. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, gdyż bez nich nie jest możliwe nawiązanie stosownej umowy z Beneficjentem.

Słuchacz chcący zapisać się na dane szkolenie zobowiązany jest do podania danych takich jak imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu kontaktowego. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, gdyż bez nich nie jest możliwe nawiązanie stosownej umowy ze Słuchaczem. Administrator wskazuje, że adres mailowy jest potrzebny, aby Administrator przesłał materiały szkoleniowe, natomiast nr telefonu jest niezbędny, aby móc skontaktować się ze Słuchaczem w przypadku anulowania kursu.

Interesant korzysta z bezpłatnych porad udzielanych przez Administratora. W tym celu podaje swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. Podanie powyższych danych jest obligatoryjne, gdyż Administrator wykorzystuje posiadane dane w sprawozdaniu z działalności fundacji.   Co więcej Administrator prowadzi ewidencję Interesantów umożliwiającą zbudowanie stałej współpracy i stworzenie społeczności działającej na rzecz fundacji, w tym jej rozwoju oraz wykonywanie celów fundacji.

Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika następuję poprzez skorzystanie przez niego z formularza kontaktowego. Użytkownik podaje swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zakładanej usługi, tj. skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zadanego pytania.

Nadto Beneficjent, Słuchacz, Interesant oraz Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym na wykorzystanie jego wizerunku oraz na  otrzymywanie informacji promocyjnych drogą mailową (newsletter).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie przedmiotu umowy, tj. zarówno umowy darowizny, jak również umowy na udział w warsztatach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);
 3. Udzielenie porady i wsparcia Interesantowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora);
 5. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Prowadzenie ewidencji Interesantów dla budowania wspólnoty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora);
 7. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ś.u.d.e.);
 8. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Beneficjentem lub Słuchaczem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw).

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Beneficjenta mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Innych Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność gospodarczą jak Administrator.

Dane osobowe Słuchacza mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Lektorom wykonującym określoną usługę edukacyjną na rzecz Administratora, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Dane osobowe Interesanta czy Użytkownika mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 2. Innych Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność gospodarczą jak Administrator.

Dobrowolność podania danych osobowych

Beneficjent chcący otrzymać finansowe wsparcie od Administratora zobligowany jest do podania danych takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego czy wysokość swoich dochodów w oparciu o deklaracje PIT, którą Beneficjent przedstawia Administratorowi do wglądu. Niepodanie w/w danych powoduje, że nie jest możliwe zawarcie umowy z Beneficjentem , a tym samym nie zostanie on zakwalifikowany do przyznania mu dotacji.

Słuchacz zgłaszając chęć uczestniczenia w danym szkoleniu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu) nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego ze Słuchaczem. Jeżeli Słuchacz będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

Interesant zgłaszając chęć skorzystania z porady czy wsparcia udzielanego przez Administratora wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy) nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z Interesantem. Administrator prowadzi ewidencję Interesantów, w celu stworzenia wspólnoty realizującej cele statutowe fundacji. W takim razie Interesant może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Złożenie przez Użytkownika zapytania na formularzu kontaktowym stanowi dobrowolne wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wskazane dane są niezbędne do kontynuacji wymiany informacji w zakresie zgłoszonego zapytania.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Beneficjent, Słuchacz, Interesant i Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania umowy (Beneficjent, Słuchacz) lub tak długo jak udzielana jest pomoc (Interesant, Użytkownik). Nadto dane osobowe przetwarzane są do momentu przedawnienia roszczeń.

Dane Użytkownika podane w związku z wystosowanym zapytaniem będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania.

Dane gromadzone dla celów marketingowych są przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowywane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Beneficjent, Słuchacz, Interesant oraz Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym kontakt@fundacjazahoryzont.pl.