Otoczenie ma znaczenie

Otoczenie ma znaczenie!

Katowice dla młodzieży, czyli jak rozpoznać przemoc obrazową?

Projekt realizowany w partnerstwie z Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Zobacz film podsumowujący projekt otoczenie ma znaczenie!

Otoczenie ma znaczenie

Zjawisko przemocy od czasu do czasu wraca w obszar publicznej uwagi i troski. Jednocześnie niedocenianym, nawet bagatelizowanym pozostaje, mimo nasilenia swego wpływu, zjawisko przemocy obrazowej (wizualnej) w przestrzeni publicznej.

Mimo, że przemoc obrazowa najsilniej oddziałuje na dzieci, to właśnie młodzież, dzięki rozwojowym kompetencjom myślenia wieloaspektowego oraz wnioskowania staje się w naszym projekcie odbiorcom debaty i potencjalnym twórcą społecznej odpowiedzi na przemoc obrazów w ilustracjach, reklamie, produktach, zabawkach, filmach oraz innych tekstów kulturowych w przestrzeni publicznej.

Co? W czasie spotkania o charakterze warsztatowo-wykładowym (online) poruszymy następujące aspekty:

  • rola obrazu i jego wpływ na ludzi w różnym wieku
  • rola kultury i edukacji
  • wybrane intencje nadawcy obrazu i ich wpływ na odbiorcę
  • strategie ochrony
  • wybrane podmioty odpowiedzialne za kształt przestrzeni punlicznej oraz edukację
  • dobre praktyki, czyli inspiracje do budowania społecznej świadomości na temat wagi probelmu

Dla kogo? Zajęcia przygotowane są z myślą o młodzieży w wieku 16-18 lat. Do udziału w programie w roli przewodników zapraszamy nauczycieli, wychowawców lub opiekunów danej placówki.

Kiedy? Program trwa do 15 grudnia 2020

W jakiej formie? Niezwykle ważne dla nas jest możliwość bezpośredniej interakcji z uczestnikami w czasie warsztatów i zasadniczo spotykamy się z słuchaczami w miejscu działania szkoły czy placówki. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną proponujemy zajęcia w formule online.

Ile czasu trwają zajęcia? Na przeprowadzenie programu szkoła potrzebuje dwie lekcje (45 min) z młodzieżą, jedno spotkanie z dorosłymi (nauczyciele, rodzice, opiekunowie).

Cena: W przypadku udziału w projekcie w ramach dofinansowania przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek wykłady w Katowickich szkołach finansuje miasto Katowice.

Założenia Programu Otoczenie ma znaczenie:

Warunki uczestnictwa w projekcie:

1. Akceptacja REGULAMINU.

2. Placówka jest podmiotem realizującym zajęcia dla młodzieży w wieku 16-18 lat (szkoły ponadgimnazjalne, domy kultury, świetlice środowiskowe).

3. Zaangażowanie co najmniej jednego nauczyciela-przewodnika do pracy z młodzieżą nad zagadnieniami programowymi.

4. Zakończenie realizacji do 15 grudnia 2020 r.

Udział w projekcie jest potwierdzany wydaniem zaświadczenia dla placówki oraz imiennego zaświadczenia dla nauczyciela współpracującego w ramach programu.

Program realizowany jest w trzech etapach:

  1. Spotkanie z młodzieżą.

Prowadząca, Izabela Dyrda, prowadzi spotkanie warsztatowo-wykłądowe z uczestnikami, w czasie którego wraz z młodzieżą analizuje wybrane zagadnienia objawów przemocy w przestrzeni publicznej oraz jej efekty. Zajęcia trwają 45 min i kończą się rozpoczęciem pracy własnej uczniów.

  1. Wykład dla nauczycieli i rodziców.

Nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w warsztatach zapraszamy na spotkanie przygotowane tak, by naświetlić istotę problemu przemocy wizualnej w otoczeniu młodzieży, jej skutków oraz jej wpływu na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

  1. Lekcja podsumowująca pracę własną.

Uczniowie wraz z nauczycielem (wychowawcą) podsumowują efekty pracy własnej i szukają przykładów dobrych praktyk dbania o przestrzeń publiczną bezpieczną dla młodego odbiorcy. Ponieważ zależy nam na współpracy i zaangażowaniu nauczycieli w propagowanie głoszonych przez nas treści ważne jest, aby ten ostatni etap pracy uczniowie przeprowadzili z dorosłym którego znają i który zna swoich wychowanków. Dlatego zapraszamy co najmniej jednego nauczyciela do uczestnictwa w programie wraz ze swoimi uczniami.

Dobór formę przeprowadzenia podsumowania pozostawiamy nauczycielowi, tak aby mogło ono stać się częścią lekcji np. języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, zajęć artystycznych czy godziny wychowawczej.

Na każdym etapie projektu Otoczenie ma znaczenie wspieramy placówkę w działaniach programowych.

Efektem końcowym przeprowadzonych zajęć będzie zbiór zaobserwowanych przez uczestników dobrych przykładów lub ich autorskie propozycje jak zmienić te, które uznają za niewłaściwe.

Zapisy i informacje:

Telefonicznie (+48) 515 403 191 bądź za pośrednictwem poczty e-mail: za.horyzont.fundacja@gmail.com