Statut

STATUT

FUNDACJA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA HORYZONT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA HORYZONT zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Radosława Ciasia, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Przemysława Michalewicza w kancelarii notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach, ul. Dąbrówki 15/1, w dniu 31 maja 2019 r, Repertorium A numer 3158/2019 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą fundacji jest miasto Tychy.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, spółki kapitałowe oraz fundacje, a także przystępować do stowarzyszeń oraz spółek kapitałowych.
 4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa za granicą lub może uczestniczyć w innych organizacjach pozarządowych.

§ 4.

Czas trwania organizacji jest nieograniczony.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

A. Działanie na rzecz poprawy jakości edukacji i wychowania;
B. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, dyrektorów, studentów, słuchaczy oraz innych osób związanych z pracą pedagogiczną;
C. Wspieranie i współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością edukacyjną, oświatową, kulturalną, społeczną i artystyczną;
D. Rozwijanie i umacnianie w środowisku nauczycieli postaw nastawionych na współpracę i współdziałanie;
E. Aktywizowanie środowiska nauczycieli w wieku emerytalnym, poprodukcyjnym, i tych, którzy zakończyli pracę zawodową;
F. Wspieranie rodziców w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich;
G. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna dla nauczycieli;
H. Tworzenie i prowadzenie szkół wyższych.

§ 8.

 1. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Całkowity dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: a. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, targów, wystaw, doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji, w zakresie objętym celami Fundacji w szczególności poprzez:
  • 85.52.Z. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;
  • 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 85.41.C. Placówki doskonalenia nauczycieli;
  • 85.59.A. Nauka języków obcych;
  • 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 85.42.Z. Szkoły wyższe.
   b. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych służących realizacji celów Fundacji w szczególności poprzez:
  • 59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 74.90.Z.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych;
  • 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej
  • 63.12.Z. Działalność portali internetowych.
   c. Prowadzenie działalności wydawniczej i promującej wartościowe materiały dydaktyczne w szczególności poprzez:
  • 58.11.Z. Wydawanie książek;
  • 58.13.Z. Wydawanie gazet;
  • 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;
  • 47.51.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.63.Z. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   d. Działalność gospodarcza w zakresie wsparcia finansowego, organizacyjnego, doradczego dla osób fizycznych i instytucji, a w szczególności nauczycieli będących w trudnej sytuacji zawodowo-osobistej przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w szczególności poprzez:
  • 88.99.Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 9.

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy, 00/100) złotych, w tym 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Majątek fundacji może być podniesiony do dowolnej kwoty przez jej Fundatora.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. z działalności gospodarczej.

§ 12.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 13.

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków Fundator może odwołać członków władz Fundacji.

Rada Fundacji

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z co najmniej jednego członka.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada posiada Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 16.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Kadencja trwa 1 rok.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  b) uchwalanie regulaminów;
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  g) prowadzenie działalności gospodarczej;
  h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział V
Sposób Reprezentacji

§ 20.

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Fundację może również reprezentować Fundator.
 3. Fundator upoważniony jest do ustanowienia pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu w granicach udzielonego pełnomocnictwa. O ustanowieniu i odwołaniu pełnomocnictwa Fundator zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie powiadomić Fundację.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmian w statucie może także dokonywać Fundator.

Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją

§ 22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26.

 1. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany odpowiednio Fundatorowi, jego następcom prawnym (kolejno żonie Fundatora, a następnie jego zstępnym w częściach równych) lub osobie wskazanej przez Fundatora z przeznaczeniem na cele wskazane w niniejszym statucie.
 2. Jeśli nie jest możliwe przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji osobom wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu, majątek może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział IX
Postanowienia Końcowe

§ 27.

 1. W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie prawa przysługujące Fundatorowi na podstawie niniejszego statutu, przysługują spadkobiercom Fundatora. Spadkobiercy Fundatora powinni wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać będzie prawa przysługujące Fundatorowi.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.